Klantenservice & Algemene Voorwaarden

Definities

Verkoper: GSM REPEATER SHOP
Koper: Iedere koper van onze producten.
Producten: Alle producten en diensten die door ons aan u worden verkocht, met inbegrip van de verpakkingen, gebruiksaanwijzingen en andere onderdelen.

Contact

Adresgegevens
GSM REPEATER SHOP
Bruynvisweg 18
1531 AZ Wormer
Nederland

Klantenservice
T: +32 (0)14 94 44 46
E: sales@gsm-repeater-shop.com

Adres hoofdkantoor - Logistiek & Orderverwerking
GSM REPEATER SHOP
Bruynvisweg 18
1531 AZ Wormer
Nederland
T: +31 (0)75 771 67 14

Bedrijfsgegevens
GSM REPEATER SHOP is een handelsnaam van Ostman International BV, statutair gevestigd te Wormer – Nederland.
Handelsregister: 529.39.634 te Amsterdam
BTW nr: NL 8506.75.182.B.01

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer koper, via deze website één of meerdere producten bestelt en vervolgens per e-mail een orderbevestiging krijgt toegezonden. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de koper en verkoper. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. GSM REPEATER SHOP of de desbetreffende verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook.

Betalingsmethoden

GSM REPEATER SHOP accepteert de volgende betalingsmethoden:

Veilig betalen - GSM repeater shop

Verkoper is niet verplicht de producten te leveren en / of te verzenden totdat koper voor de producten heeft betaald. Het moment van betaling is van essentieel belang.

Bekijk de pagina 'betaalmethoden' voor meer informatie over de betaalmogelijkheden.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen / afbeeldingen / prijzen zijn onder voorbehoud van type / scan fouten en / of wijzigingen door de verkoper.

Levering

Levering van de bestelde producten wordt uitgevoerd door UPS, Post NL en DHL Express en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van GSM REPEATER SHOP. De levertijd bedraagt tussen de 1 en 2 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. GSM REPEATER SHOP zal echter redelijkerwijs al het mogelijke doen om de levering binnen een tot twee werkdagen te realiseren. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de koper hier tijdig van op de hoogte gesteld door GSM REPEATER SHOP en wordt de mogelijkheid aangeboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort. GSM REPEATER SHOP is niet verantwoordelijk voor enige vorm van vergoeding of compensatie wanneer blijkt dat koper zijn / haar adresgegevens onjuist aan verkoper heeft verstrekt.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten via internet heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (2011/83/EC). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren, een kopie van de originele order bevestiging en in originele en onbeschadigde staat, inclusief de verpakking, aan de verkoper franco retourneren. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen de kosten van terugzending voor rekening van koper. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, terugbetalen. Eventuele eerder in rekening gebrachte kosten voor verzending en/of behandeling worden nooit vergoed.

Wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan verzoeken wij u om het retourformulier in te vullen en de aangegeven vervolgstappen op te volgen. Voor zakelijke klanten geldt het herroepingsrecht normaliter niet. Echter maken wij hierop een positieve uitzondering ten gunste van de koper. De door ons gemaakte verzendkosten + € 15,- handelingskosten worden bij zakelijke klanten wel in mindering gebracht op het aankoopbedrag.

Retourneren:
Indien u als koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen de kosten van de retourverzending voor uw rekening. Wij adviseren u het pakket verzekerd en met trackingnummer te versturen. U bent zelf verantwoordelijk voor het terugsturen en de levering op het juiste adres. Retourneren is niet mogelijk voor speciaal bestelde artikelen.

Waardevermindering:
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle meegeleverde toebehoren in originele verpakking aan ons te retourneren. Indien de goederen incompleet zijn, krassen of andere (gebruik)schade vertonen dan behouden wij ons het recht voor om de schade in mindering te brengen op het aankoopbedrag.

Garantie

2 jaar garantie. In geval van zichtbare gebreken, dient elke klacht te worden gemeld binnen 14 dagen na aankoopdatum. De klacht dient per e-mail of schriftelijk plaats te vinden en daarin dient koper de grieven of geconstateerde gebreken duidelijk te beschrijven. Bij producten die de koper op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor rekening van koper. GSM REPEATER SHOP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. GSM REPEATER SHOP is niet aansprakelijk voor schade die de koper of een derde lijdt door het gebruik van een door GSM REPEATER SHOP geleverd product. Directe en indirecte kosten of schade bij de koper of een derde, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien op grond van de door koper aangeschafte producten schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze beperkt zijn tot de aankoopprijs van het betreffende product.

Privacy

GSM REPEATER SHOP zal door u verstrekte persoonlijke gegevens met alle mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. GSM REPEATER SHOP conformeert zich daarin aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. GSM REPEATER SHOP zal door u verstrekte persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het hierboven genoemde laat onverlet dat GSM REPEATER SHOP uit hoofde van op haar rustende wettelijke verplichtingen genoodzaakt kan zijn of worden om informatie waarover zij beschikt aan ter zake bevoegde autoriteiten te verstrekken; in het bijzonder wordt gewezen op informatieverplichtingen ten opzichte van Justitiële autoriteiten en de Belastingdienst. Deze wettelijk verplichte informatieverstrekking is niet aan toestemming van Afnemer onderworpen.

Toestemming / Vergunning

De wetgeving bepaalt dat zendapparatuur, zoals de GSM repeater, alleen gebruikt mag worden met toestemming van de mobiele provider(s). Zij zijn de exclusieve rechthebbenden op het frequentiegebruik en moeten toestemming verlenen voor het inzetten van deze apparatuur per opstelpunt. Indien geen toestemming door de mobilele provider(s) is verleend, is gebruik van dergelijke apparatuur niet toegestaan. Het BIPT is toezichthouder en voert controles uit. Dit (controleren) kan naar aanleiding van een melding vanuit een mobiele telefoonprovider i.v.m. een storing. De toezichthouder is gerechtigd de apparatuur in beslag te nemen en een bestuursrechtelijke boete op te leggen. GSM REPEATER SHOP is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze verplichting.